Portal Vara


Synpunkt Svarskommentar
Önskemålet är att samordna bygdegrupperna så att vi kan utbyta idéer med varandra – som stärker oss i detta arbete.I det förslag till Riktlinje landsbygdsutveckling som är under framtagande finns följande förslag på Föreningsträffar. - Målgrupp: Alla föreningar i Vara kommun. - Syfte: Dialog med kommunens tjänstemän om föreningsutvecklingsfrågor. Inspiration och ny kunskap inom olika teman till föreningsaktiva. Möjlighet för föreningsaktiva att träffas, utbyta och sprida goda idéer, inhämta ny information, lära av varandra och se större sammanhang. - Innehåll: Varje träff kommer att utgå från föreningsspecifika teman, t.ex. hur föreningar kan utveckla sin verksamhet och sina idéer, var det finns ekonomiskt stöd att söka med mera. - Tid för aktivitet: 1-2 gång per år på olika platser runt om i kommunen. / Helena Torsell, Internationell strateg/projektutvecklare
       126 gillar
Vi i Vedum vill att varje tätort och småort ska få en viss summa pengar av kommunen till sina evenemang och utsmyckningar så får varje ort sköta sitt, utan att behöva söka pengar till varje evenemang som ska göras. Det blir inte så mycket byråkrati för föreningarna. Det kan baseras på tidigare evenemang historiskt sett eller en lika summa för alla? Alternativet är att en kommunanställd söker pengar åt föreningarna i hela kommunen. Allt för att det ska vara en levande landsbygd kring småorterna i kommunen. I det förslag till Riktlinje landsbygdsutveckling som är under framtagande finns följande förslag på Bygdepeng 2.0. - Ansvarig: KulturVara - Målgrupp: Lokala utvecklingsgrupper (föreningar i samverkan) eller intresseföreningarna - Syfte: stimulansbidrag för lokala utvecklingsgrupper (föreningar i samverkan) eller intresseföreningar som genom samverkan arbetar för en hållbar utveckling av sin bygd. - Innehåll: Stödet ska användas till specificerade aktiviteter för att höja trivseln i bygden/på orten. - Tid för aktivitet: Ansökan ska vara KulturVara tillhanda 31 mars. Vara kommun ger ekonomiskt stöd till föreningar för att föreningslivet ska utvecklas och hållas levande. För att få ekonomiskt stöd ska föreningen ha verksamhet inom områdena kultur eller fritid. Verksamheten ska vara öppen för alla och aktiviteterna ska stärka delaktighet, främja mångfald och gärna ha ett genusperspektiv. http://vara.se/uppleva-och-gora/foreningar/stod-till-foreningslivet/ /Helena Torsell, Internationell strateg/projektutvecklare
       151 gillar
Ev handplocka företagsrepresentanter att föra en dialog om olika möjligheter, t ex 4-5 stycken i olika grupper. Variera varje år med olika deltagare och blandning på olika företagsinriktningar. Näringslivskommittén i Vara kommun syftar till att upprätthålla en nära dialog mellan kommun och näringsliv. Målen med Näringslivskommittén är att: • tillvarata för näringslivet inom kommunen gemensamma frågor • ta egna initiativ och i samarbete med kommunen arbeta för näringslivets utveckling • utgöra ett dialogforum mellan kommun och näringsliv Näringslivskommitténs främsta uppgifter är att: • minst en gång om året föra en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott • följa resultat från Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat och vara bollplank för vilka aktiviteter och åtgärder som behövs mellan kommun och näringsliv i Vara kommun • genom branschinformation på mötena hålla sig orienterad om de olika branschernas nuläge och framtidsutsikter Ledamöterna i Näringslivskommittén: Teknikföretagen – Markus Åkerstedt (ordf.), Åkerstedts Verkstads AB Byggföretagen respektive Företagarna – Henrik Darius, Vara Plåtslageri AB Träindustrierna – Magnus Efraimsson, Vedums Kök & Bad Företagarna i Vara -Kenneth Hjelm, Vara Säker LRF – Jörgen Berthold, Levene Prästgård Köpmannaföreningen – Inge Jansson, Vara Audiovideo Besöksnäringen – Victoria Johansson, Bjertorp Slott Svenska Kyrkan – Leif Nordlander Vara kommun – Johanna Forslund Kullander /Johanna Forslund Kullander Chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
       127 gillar
S Lundby bygdegårdsförenings styrelse har tagit del av förslaget och har följande synpunkter: - Positivt att få möjlighet att komma med synpunkter - Vi vill poängtera att grundförutsättningarna för att ha en levande landsbygd – en bra landsbygdsutveckling är – som vi ser det – att det i både tätorter och på landsbygden finns o Möjligheter till bra boende o Fungerande kommunikationer o Arbete/sysselsättning o Skolor/förskolor o Kultur/fritid - Bygdegårdar och andra föreningslokaler kan användas för att politiker, tjänstemän och vi som bor runt omkring kan mötas och utbyta erfarenheter. Viktigt att det inte bara är i de större tätorterna som medborgardialoger förs – även om vi kan delta där. Viktigt att politiker och tjänstemän ser vilka bra lokaler det finns ute i kommunen att värna om – och använda. - Bygdepeng – är det bara för föreningar i samverkan? Lite otydligt om vad det innebär; samverkan för en hållbar utveckling (då tänker vi på grunden för utveckling), eller enbart för att höja trivseln? - Årets nytänkare – bra att det ersätter Bygdefesten, men behöver definieras mer. Vad är en lokal utvecklingsgrupp? Kan det vara en bygdegårdsförening eller t.ex. en Röda Kors-krets? Sammanfattningsvis: - Bra punkter i riktlinjen, men mer fokus på medborgardialog. Synpunkten tas med till beredning av ärendet Medborgardialog som kommer att beslutas politiskt under hösten 2016. Synpunkterna gällande Bygdepeng och Årets nytänkare tas med i framtagandet av Riktlinje Landsbygdsutveckling. /Helena Torsell, Internationell strateg/projektutvecklare
       135 gillar
En cykelväg mellan Vara och Vedum hade varit guld värt!Denna sträcka finns med i kommunfullmäktiges Cykelplan från år 2001, den är dock den sträcka som är högst prioriterad att bygga ut enligt planen. Kommunen har sökt pengar under våren från Trafikverket att bygga denna sträcka, men fick tyvärr avslag. Enligt Trafikverkets räknesätt skulle sträckan kosta cirka 40 miljoner kronor att bygga, varav kommunen skulle bekosta hälften. Vi får återkomma till frågan vid kommande ansökningstillfällen. Teresa Kalisky, Teknisk chef
       130 gillar
Ett bra sätt att stimulera föreningslivet är att låta fastigheter som ägs av ideella organisationer (hembygds - bygdegård, idrott få rabatt eller efterskänkt fast avgift på VA avgiften.VA-avgifterna ska vara rättvisa och skäliga, enligt lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen). Därför är avgiften uppbyggd med en fast del som går till underhåll av ledningar och VA-anläggningar, och en rörlig del som ska täcka leveransen av rent dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten och beror på hur mycket vatten som varje abonnent använder. Att stimulera föreningslivet är tyvärr ingen parameter som VA-lagen tar hänsyn till, och sådan ekonomisk stimulans behöver ordnas på annat sätt. /Teresa Kalisky, Teknisk chef
       132 gillar
Fråga er också varför inget egentligen har hänt med den nedlagda ASKO fabriken i Jung. Vara kommun behöver riktiga industrijobb inte servitörer åt dekadenta mat-turister. Varas handels maskot kallas tydligen för Weeky? Duger inte svenska namn? Är det fritt översatt för svag? (weak)? Vara kommun har för få och för dåliga museum. Utan inbördes ordning följer några förslag: Museum över efterkrigstidens företagsutveckling Kvänum med omnejd. Militär verksamhet under beredskapstiden och eller kalla kriget Flygvapen, Lottakår, Hemvärn, röda korset, Idrottsföreningar. Dansbanor. Vara kommun har för få och dåliga uteställen / dansställen. När det inte går längre att driva sånt i privat regi måste kommun eller stat ta ansvar för att det finns mötesplatser. Överhängande fara: Den rådande konjunktursuppgången där exempelvis fordonsbranschen nu kommer igång kan inte matchas av lantbruksnäringen och eftersom alla är aktörer på samma finansmarknad så betyder det att när räntan höjs så blir det ytterst obehagligt för alla skuldsatta bönder. Mjölkbranschen klarar sig inte nu. Att i detta skede bygga nya anläggningar inom kommunen är rena vansinnet. Det blir riktigt surt och i sista hand blir det kommunen som får sanera fastigheterna.I Vara kommun är etableringar i alla branscher välkomna. Hur privata fastighetsägare fyller sina lokaler är en fråga för den enskilda fastighetsägaren. Vara weekend är ett koncept som Vara köpmannaförening arbetat fram. Vara kommun ser positivt på insatser som görs för att dra besökare till kommunen. Vara kommun värnar det lokala företagsklimatet och undviker att konkurrera med privat näringslivsverksamhet. Vara kommun välkomnar privata etableringar inom olika branscher. Ju mer diversifierat, ju mindre sårbart. /Johanna Forslund Kullander, Chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
       138 gillar
Ett allvarligt misstag som kostat Vara kommun enorma summor i utebliven utveckling och intäkter är den nedlagda smalspåriga järnvägen. Alla orterna fanns knappt innan järnvägen och att tro att de ska kunna leva utan den är idioti. Det går sakta men säkert utför för exempelvis Kvänum. Men detta misstaget kan enkelt repareras med modern teknologi förarlösa fordon och drönare behöver infrastruktur inom en mycket snar framtid. Alla behöver billiga transportmetoder utan mänsklig inblandning för det kostar bara pengar. Den rutt som den smalspåriga järnvägen hade lämpar sig för sånt. Järnvägen är mycket viktig för Vara kommun och idag jobbar kommunen främst med att bevara och utveckla de järnvägsförbindelser som finns, Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan. När det gäller ny infrastruktur så försöker kommunen ligga i framkant bland annat genom fiberutbyggnad. /Linnea Hedin Stadsarkitekt
       129 gillar
Vara kommuns bördiga åkerjord får inte asfalteras eller på annat sätt förstöras. Inget bostadshus är värt att förstöra möjligheten att odla mat. Vara kommun ser tillgången på bostäder som strategiskt viktigt dels för att de unga i kommunen som önskar bo kvar ska kunna flytta till eget boende inom kommunen och, dels utifrån att de som önskar flytta till kommunen ska kunna göra det. Ju fler som bor i kommunen, ju fler som betalar skatt som kan användas till att stärka de kommunala verksamheterna. /Johanna Forslund Kullander Chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
       136 gillar
Att bygga ut E20 till motorväg kommer att klyva kommunen och skada landsbygden. Flödet av folk kommer att passera förbi i 120 km/h om de inte har bra anledning att stanna. De kommer endast att vara hänvisade till 2-3 mot. I dag finns ett rikt utbud av anslutningar som direkt leder till landsbygdens turistställen, restauranger gårdsbutiker m.m. Att dra detta svarta streck genom kommunen kommer att kapa alla dessa kommunikationsvägar och skadar nätverk som folk byggt upp. Vara kommun ser E20 frågan som en av de strategiskt viktigaste frågorna sett ur ett utvecklingsperspektiv i allmänhet och näringslivsutvecklingsperspektiv i synnerhet. I samverkan med grannkommunerna står Vara kommun bakom en trafiksäker och flödeseffektiv sträckning genom kommunen. /Johanna Forslund Kullander Chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
       143 gillar
Vara kommun måste restaurera landsbygdsidyllen. Här ska människor leva och bo och trivas. Vara kommun har blivit hänsynslöst exploaterat och vanställt av vindkraft. Idyllen har blivit förvandlad till ett svoschande industriområde eller blinkande tivoli. Vindkraft är inte landsbygdsutveckling det är avveckling. Bostadshus har bommats igen och ägare har intygat att inga människor skall leva eller bo där så att vindkraftverk kan byggas intill. Det betyder en död landsbygd för då leker inga barn där eller någon som handlar i lokala affärer. Vissa markägare som släppt till mark har dessutom själva flyttat därifrån och lämnat bygden. Vindkraften är oerhört tärande på samhället. Ägarna får skjuta till pengar för varje vindkraftverk går med förlust varje år och även alla som betalar elräkning får också betala elcertifikat, vilket tar direkt pengar som kunnat användas till att handla i landsbygdens butiker.Vara kommun har mål för såväl en effektiv resursanvändning som minskad klimatpåverkan. Sett ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv kan vindkraft vara en affärsmöjlighet för företagare på landsbygden. När det gäller nyttjande av elcertifikat så är det en rikspolitisk fråga och inget som en enskild kommun kan besluta över. /Johanna Forslund Kullander Chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
       126 gillar
Ingen kunnat ta över och driva vidare det anrika och i bygden välkända nostalgicafét i Stora Levene Detta är ett fattigdomsbevis för Vara kommuns småföretagarklimat för café rörelse är något som någon borde och kunde starta trots låga förkunskaper. Utan att vidare hänga ut namn och rörelser kan man tycka att många mindre restauranger och pizzerior runtom i orterna i Vara kommun är rena skämtet, trista, fula och på gränsen till äckliga. Det är konstigt att de fortfarande kan existera och bedriva verksamheten under fria kapitalistiska marknadsförutsättningar. Att skapa förutsättningar för såväl nyföretagssamhet som företagssamhet är ett uttalat mål för Vara kommun. Av den anledningen samverkar kommunen bland annat med både Nyföretagarcentrum Skaraborg (läs mer här: http://www.nyforetagarcentrum.se/skovde/ och Generationsskifte Mico i Fyrbodal (http://www.agarskiftemicro.se/). Huruvida ett privat företag ska säljas/överlåts/läggas ned är emellertid ett beslut av ägarna. I Vara kommun välkomnas företag att etablera sig och verka på konkurrensmässiga grunder. /Johanna Forslund Kullander Chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
       123 gillar
Det är viktigt att hela kommunen får en chans att leva och utvecklas så vi inte får ett A och ett B lag. Tillgången på bra skolor och barnomsorg i hela kommunen ger förutsättningar för hållbar utveckling och boende i hela kommunen. Det är av största vikt att kommunen sköter underhållet av de befintliga skolor och anläggningar som finns ute i kommuns småorter och inte som nu väntar på att vi ska ”dö sotdöden” och acceptera att flytta allt till Vara. I många fall har man underlåtit förhållandevis enkelt och billigt underhåll som i förlängningen istället ger stora kostnader. Slarvigt och ansvarslöst i mitt tycke. Hela Vara kommun måste få förutsättningar för att leva och utvecklas med bra förutsättningar för företagande, Välrustade skolor, barnomsorg och föreningsliv.Underhåll är viktigt. Tydlighet om framtiden för olika verksamheter är en viktig planeringsförutsättning. Beslutade investeringar 2017 (10 Mkr) och plan 2018-2019 (30 Mkr/år) innebär ökat fokus på underhåll och förnyelse av Vara kommuns fastigheter. /Åke Lindström Fastighetschef
       134 gillar
Uppmuntran av närodlat och ekologisk odling är också ett mycket bra område. Det är viktigt att vi värnar om vår miljö och uppskattar vårt underbara landskap och lyckas få hit andra att njuta av detta. Det har under det senaste året kommit önskemål från invånare i kommunen om kolonilotter i Vara tätort. Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-09 följande avseende kolonilotter i Vara: - Tekniska utskottet ges i uppdrag att förverkliga de fysiska förutsättningarna för kolonilotter utifrån upprättat förslag (på beskriven plats) samt ge allmänheten möjlighet att sedan arrendera dessa kolonilotter. - Investering och drift ska finansieras inom tekniska utskottets budgetramar. http://vara.se/innehall/2015/06/KS-160309-§-24-39.pdf Helena Torsell, Internationell strateg/projektutvecklare
       129 gillar
Det är positivt med fina utemiljöer i den delen av vår landsbygd som vi kallar tätorter. Kommunstyrelsens tekniska utskott håller årligen tätortsvandringar, där man besöker alla kommunens tätorter. Syftet är att hålla en dialog med intresseföreningarna i orterna om möjliga förbättringar som kan göras i orternas offentliga miljöer, och generellt diskutera orternas välmående. /Teresa Kalisky, Teknisk chef
       132 gillar
Har tagit del av Vara kommuns landsbygdsprogram och tycker att mycket låter trevligt och lovvärt. Funderar bara på vad man lägger in i begreppet miljö och hållbar utveckling. Det nationella Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som är en del för att nå målen i EU:s tillväxtstrategi består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare, fokuserat på att styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. http://www.jordbruksverket.se/download/18.229ea55815233ba0390e8c59/1452694447806/Landsbygdsprogrammet+2014-2020.pdf /Helena Torsell Internationell strateg/projektutvecklare
       141 gillar
För att utveckla IT-kunskap föreslås hemsida för varje tätort med ansvarig för frågor och svar om IT. Detta gynnar småföretagsutveckling och ökar antalet småföretag som ger jobb.Vara kommun har genom utbyggnad av fiber skapat möjlighet för alla kommuninvånare att ta del av det alltmer digitaliserade samhället. Fibernät är framtidens mest säkra och effektiva bredbandsleverantör. Projektet att bygga ut fibernät inom hela Vara kommun är därför ett viktigt steg. På landsbygden finns inte samma möjlighet som i tätort vad gäller tillgång till bredband. Med fibernät på landsbygden ökar möjligheten för näringslivet i kommunen att stå upp emot konkurrensen. Under våren 2016 genomförde Vara kommun ett projekt VARA Digital finansierat av Vinnova som hade som mål att utveckla kommuninvånarnas digitala kompetens och ge dem verktyg för medverkan i kommunens digitala framtid och tjänsteutveckling. Alla kommuninvånare har bjudits in att delta på ett av fyra workshoptillfällen. Under varje workshop arbetade man i smågrupper kring det digitala samhället och dess möjligheter. /Helena Torsell Internationell strateg/projektutvecklare
       138 gillar
Intresseföreningarna föreslås bilda utvecklingsgrupper i tätorterna. Kommunen föreslås ordna med utvecklingsmöten i bygdegården för att hålla liv i dessa grupper. Intresseföreningarnas förehavanden är upp till föreningarna och inget kommunen kan ha synpunkter på. I det förslag till Riktlinje landsbygdsutveckling som är under framtagande finns förslag om årliga föreningsträffar med möjlighet för alla föreningar i Vara kommun att föra dialog med kommunens tjänstemän om föreningsutvecklingsfrågor. Inspiration och ny kunskap inom olika teman till föreningsaktiva. Möjlighet för föreningsaktiva att träffas, utbyta och sprida goda idéer, inhämta ny information, lära av varandra och se större sammanhang. /Helena Torsell Internationell strateg/projektutvecklare
       127 gillar
Vi föreslår cyklar att låna i tätorterna för att komma vidare. Bussen bör även ha cykelställ för transport av egen cykel. Spännande idé angående lån av cyklar. Tillväxt- och utvecklingsavdelningen tar med denna idé i sitt arbete. /Helena Torsell Internationell strateg/projektutvecklare
       132 gillar
Att delta i evenemang i Vara eller andra orter på kvällen och helgen är omöjligt när det ingen bussförbindelse finns tillbaka till hemorten sent på kvällen. För att utveckla tätorter i kommunen behövs det bättre förbindelser mellan tätorter och Vara även lördagar och söndagar.Vara kommun är väl medvetna om denna problematik. Kommunen har en aktiv dialog med Västtrafik, som är de som ansvarar för kollektivtrafiken i Vara kommun, om hur bussförbindelserna skulle kunna utvecklas. /Linnea Hedin Stadsarkitekt
       138 gillar
Vi vill att Vara kommun fortsätter arbetet med att uppfylla det grundläggande utbudet av kollektivtrafik inom Vara kommun. (Enligt Landsbygdsprogrammet i VGR så finns det 8 orter i VGR som inte uppfyller ett grundläggande utbud av kollektivtrafik, varav Kvänum och Ullervad i Skaraborg.) Grundläggande utbud av kollektivtrafik för Kvänums del, enligt Landsbygdsutredningen, bör vara: Att arbets- och studiependling kan utföras i flera tidslägen. Att det finns goda anslutningar till det prioriterade nätet. Att det finns ett grundläggande utbud genom ett minsta grundläggande utbud om tio dubbelturer per vardag och tre dubbelturer per helg. Turerna kan utföras genom olika trafikslag som linjelagd trafik enligt fast tidtabell och genom anropsstyrda turer som kan tillämpas vid lågt resande. (På vardagar kan dessa resor samordnas med skolskjutsar.) Egon Frid Gruppledare V i Vara Vara kommun har en aktiv dialog med Västtrafik för att utveckla kollektivtrafiken, både de linjelagda bussturerna och närtrafiken. Vara kommun valde i vintras att finansiera ytterligare turer mellan Vara och Kvänum på kvällar och helger. Kommunen jobbar ständigt med att påvisa för Västtrafik den potential som finns för resande i kommunen så att de väljer att göra satsningar här. /Linnea Hedin Stadsarkitekt
       134 gillar
Landsbygdsutveckling i Vara? Priset på bördig mark är ju rena rama fantasipriser i Vara! 175000 kr för 1 hektar mark. Räntan för storbonden 1 %. Ofattbart men sant. Som köpare av en mindre gård har du inte 1% i ränta. Man har inte en chans att konkurrera ut en storbonde i Vara som vill åt jorden. Bönder inom stora jordbruk som köper upp mark och fastigheten blir sedan öde. Gör en inventering HUR MÅNGA ÖDEHUS FINNS DET I VARA??? Det är många!!! Det är brist på bostäder. Många av fastigheterna skulle kunna användas till bostäder men många blir öde istället. Storbönder avvecklar tyvärr boendet på landsort istället för att utveckla. Varför ska det inte finnas en chans att starta ett mindre jordbruk i Vara? Alla kan inte börja med ett stort jordbruk. Även en familj med ett mindre jordbruk kan ha idéer som inte innefattar spannmål. Men att skuldsätta sig med miljoner i lån är inte värt. Man väljer hellre grannkommunen som har rimligare markpriser! // en familj som inte satsar på VaraPriser på jordbruksmark i Vara kommun, liksom som i andra kommuner, bestäms på en marknad. Jordar med bra beskaffenheter har som regel högre efterfrågan än jordar med sämre beskaffenheter, vilket kan förklara skillnader i markpriser mellan olika kommuner. Hur bankerna sätter sina räntor är en fråga för bankerna och inget som Vara kommun har mandat att bestämma över. När det gäller ”ödehus” så har de allt som oftast en ägare. Enligt plan- och bygglagen ska en byggnad tomthållas i ett vårdat skick. Tomter ska skötas om, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte. Fastigheter som inte uppfyller kraven kallas ovårdade. För dessa kan vem som helst göra en anmälan. För mer om hur det görs och vad som händer sen, besök: http://vara.se/bygga-bo-och-miljo/bygg/ovardad-fastighet/ Vara kommun har ingen annan uppfattning än att det vore önskvärt att fler attraktiva boenden erbjöds på landsbygden då efterfrågan ökar på just det både bland unga och familjer. /Johanna Forslund Kullander Chef Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
       158 gillar